top of page
vergoedingen_hero.jpeg

Vergoedingen & subsidies

voor de kosten van onze abonnementen

De mogelijkheden

Voor deelnemers met dementie zijn er 3 abonnementsvormen waaruit gekozen kan worden en waartussen ook tussentijds kan worden geswitcht. Je eigen bijdrage ligt echter lager omdat je vanuit ons eigen Deelnemersfonds een vergoeding krijgt als de WMO, verzekering of andere fondsen dit (nog) niet doen:

WMO bijdrage

Steeds meer Gemeenten gaan dit soort activiteiten vergoeden uit de WMO. 

Meer informatie ->

Verzekering

Gezien de effecten van onze methode is vergoeding vanuit verzekeraars logisch. 

Meer informatie ->

Specifieke fondsen

Er zijn verschillende fondsen die deelname aan onze activiteiten deels subsidiëren.

 

Meer informatie -> 

Deelnemersfonds

Als de er geen bijdrage uit de vorige opties komt, kan ons deelnemersfonds subsidiëren.

 

Meer informatie -> 

Maatschappelijk belang

Dementie is Volksziekte nr. 1, met de hoogste zorgkosten en de zwaarste patiëntlast, aldus Alzheimer Nederland. Tel daarbij daarbij op dat 1 op de 5 mensen op dementie krijgt, dan weet je dat dementiezorg met onze vergrijzing onbetaalbaar gaat worden, terwijl er geen medicijn tegen is, mantelzorgers overbelast zijn en mensen met dementie zelf in een negatieve spiraal geraken die het dementieproces alleen maar versnelt. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat andere "behandelingen" tot het vergoedbare zorgstelsel gaan behoren, behandelingen die gericht zijn op de zgn. "positieve gezondheid", want die leiden tot hogere kwaliteit van leven, grotere zelfredzaamheid en een minder grote belasting van de zorg. Mantelzangers en Participatiekoor zijn daar goede voorbeelden van en passen in een grotere beweging die steeds meer wetenschappelijk bewijs kent en inmiddels ook de aandacht op het hoogste beleidsniveau heeft. Wij verwachten dan ook dat onze abonnees in de toekomst voor deelname aan ons aanbod een vergoeding krijgen uit het vergoedingenstelsel binnen het zorg- en sociaal domein. Wij worden dan net zo "gewoon" als bijv. een ergotherapeut. Tot die tijd laten we je niet wachten en steunen we met ons eigen Deelnemersfonds.

Vergoedingen en subsidies

WMO bijdrage

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het stelsel bij uitstek van waaruit je deelname aan onze activiteiten financieel ondersteund zou moeten worden. Gemeenten worden ook aangespoord met subsidieregelingen zoals het programma “Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie” van ZonMw, om het voor vergoeding in aanmerking komende aanbod te verruimen en te vernieuwen. Wij zijn als organisatie druk bezig om hierin opgenomen te worden en worden in dat proces ondersteund door toonaangevende organisatie zoals Alzheimer Nederland en ZonMw

WMO bijdrage

Verzekering

We hebben reeds de eerste kwalitatieve wetenschappelijke indicaties dat samen zingen met mantelzangers volgens onze methodiek, gunstige effecten heeft op de mensen met dementie die hieraan meedoen. De deelnemers met dementie laten verbeterde cognitieve functies zien, grotere zelfredzaamheid, meer levensvreugde, betere relaties met familie, vrienden en mantelzorgers en blijken fijnere blijere cliënten voor zorgprofessionals te zijn. Deze effecten leiden ertoe dat de zorg minder belast wordt en dat een verhuizing naar een verpleeghuis zo maar eens langer kan worden uitgesteld. Samen met wetenschappelijke onderzoekspartners zoals Leyden Academy werken we daarom aan continue onderzoek ter onderbouwing van de inpasbaarheid binnen het zorgverzekeringsstelsel.

Verzekeringen

Specifieke fondsen

Er bestaat een groot aantal private en publieke fondsen die zich richten op het grensvlak van zorg en sociaal domein, op het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen en op het gebruik van kunst en culturele activiteiten als hulpmiddel in de zorg. Hierbij staat de positieve gezondheid en de effecten daarvan op de fysieke gezondheid centraal. Daar waar mogelijk maken wij gebruik van deze fondsen om daarmee de prijs die wij aan onze deelnemers moeten vragen zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd als organisatie onze continuïteit te kunnen waarborgen. Enkele voorbeelden van onze fondspartners zijn Fonds voor Cultuurparticipatie, Lang Leve Kunst fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds 1818, Nederlandse Centrale voor Praktische HulpverleningZonMw en Alzheimer Nederland.

Specifieke fondsen

Deelnemersfonds

De bovenstaande mogelijkheden tot vergoeding van de kosten van onze diensten voor mensen met dementie zijn langlopende trajecten die gezien moeten worden in een bredere maatschappelijke ontwikkeling. Daar kunnen deelnemers die nu willen meedoen natuurlijk niet op wachten, en dat willen wij ook niet. Vandaar dat wij een eigen Deelnemersfonds hebben opgericht. Uit dit fonds verstrekken wij de subsidies op de abonnementsprijzen zoals je die vermeld staan bij elk abonnement. Dit proberen we te blijven doen totdat de WMO en/of verzekeraars deze rol van ons overnemen.

Deelnemersfonds
bottom of page